Sörfjädern 20200328

I dessa tider av Corona besöker jag naturen så mycket jag kan och idag blev det ett besök till naturreservatet Sörfjädern. Naturreservatet är beläget norr om Strands gård på västra sidan av Sörfjärden i Mälaren. Sörfjärden ligger vid en grund och näringsrik vik av Mälaren. Landsskapet  innehåller bördiga jordbruksmarker med alléer, skogsdungar och gamla grova lövträd. Platsen har  varit bebodd länge och här finns  äldre bebyggelse, kyrkor och fornlämningar. Själva naturreservatet domineras av en rullstensås som höjer sig ungefär 15 meter ovanför Sörfjädens vattenyta. Stigen som leder in i naturreservatet är lättgången men kuperad. För den om är fågelintresserad  finns det  om kring 250 fågelarter har setts i området genom åren. Av dessa häckar ungefär hälften regelbundet i Sörfjärden. Observera att det  är tillträdesförbud till reservatets vassområden under fåglarnas häckningstid 1 april till 15 juli.