Anundshög 191005

 Anundshög är Sveriges största gravhög. Den är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter. Anundshög är antagligen från 5- 700 e.kr. Högen är byggd på ett bottenlager av lera. På lerlagret har den döde bränts. Resterna har sedan täckts med ett röse av stenar, som täcktes med grästorvor och jord. Många människor deltog i arbetet med att bygga Sveriges största gravhög. Fornlämningarna kring Anundshög visar tydligt att området var kärnan i ett maktcentrum under järnåldern. Vi kommer kanske aldrig att få veta hur stor makt som var samlad här, men en kunglig makt var det. I början av medeltiden verkar det som om någon avsiktligt försökt utplåna detta maktcentrum. Skeppssättningarna förstördes, runstenen vräktes omkull och det kungliga godset som måste ha funnits på platsen styckades upp. I våra dagar finns inte ens namnet på det kungliga godset bevarat utan namnet ersattes under medeltiden av namnet på högen - Anundshög.

Det fornminnesområde (Västerås 431:1) där Anundshög ingår i består av tolv gravhögar, tio runda stensättningar, fem skeppssättningar, 14 resta stenar och en runsten. Den, näst Anundshög, största högen är fyra meter hög och 30 meter diameter. Den största skeppssättningen är 53 meter lång och 16 meter bred. Alldeles framför högen finns ett anmärkningsvärt stenmonument. Här har en pampig runsten, Västmanlands runinskrifter 13, rests till minne av "Heden, Anunds broder", och det omnämns också att den som gjorde detta också har rest alla andra stenar på platsen. En lång rad stenar resta längs med vägen torde ha utgjort en mycket storslagen anblick för förbipasserande. Runstenens inskription lyder i sin helhet, "Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna." Området sträcker sig längs med en åsrygg som varit genomfartsled mot öster och kan sammanfalla med Eriksgatans sträckning. Kring gravfältet finns en stor och väl bevarad labyrint, fem skeppssättningar, samt ett gravfält använt under 700 år med bland annat båtgravar (refereras normalt till Tuna gravfält, Badelunda socken, inte Anundshög trots att det ligger i anslutning och är samtida) samt ett antal andra stensättningar och över 200 gravar på Badelundaåsen. Det södra gravfältet (Västerås 432) på Badelundaåsen har ursprungen varit cirka 15-20 fornlämningar innan grustaget uppstod och idag finns det tre högar och 7 runda stensättningar kvar. På gravfältet låg "Gullhögen". Väster om Anundshög, inne i skogen, finns cirka 50 runda stensättningar. (Källa Wikipedia).